Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
20 sierpnia, niedziela

Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 

 
 
Aktualności


   

  Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 13.00 w Sali nr 5 Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 1.

 

Naszym gościem będzie Pani Anna Górska – psycholog, doświadczony trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji interpersonalnej, profesjonalnej obsługi klienta, autoprezentacji.

 

Temat spotkania: „Jak radzić sobie z klientem w trudnej sytuacji życiowej?

 

Ze względu na czas zbliżających się Świat Bożego Narodzenia spotkamy się przy wigilijnych potrawach, w atmosferze wzajemnych życzeń.

 

Wszystkich bardzo gorąco zapraszam, a tym członkom Forum, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, składam z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

 

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 6.12.2013r.

 

Z poważaniem,

 

Małgorzata Nieroda

 

Koordynator Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

  -----------------------------------------------------                          

 

STANOWISKO FORUM

Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej wypracowało stanowisko dotyczące proponowanych zmian w systemie pomocy społecznej, zawartych w przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  założeniach do nowej ustawy o pomocy społecznej i usługach socjalnych <<<pobierz stanowisko>>>

 

 

Poprzednie spotkania: 

 11.12.2012r.

 

 22.03.2012r.

  

 

 

 

Opis Forum

16 grudnia 2010 r. przy Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie zawiązało się Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej.

Utworzyło je 13 ośrodków pomocy społecznej z województwa podkarpackiego (MOPS Brzozów, MOPS Dębica, MOPS Jasło, MOPS Przecław, MOPS Stalowa Wola, MGOPS Kolbuszowa, GOPS Bojanów, GOPS Dzikowiec, GOPS Gać, GOPS Jedlicze, GOPS Rakszawa, GOPS Żyraków oraz PCPR Jarosław) .
Został uchwalony  Statut Forum oraz wybrany Zarząd w składzie :
- Bogdan Błaż – Kierownik MOPS w Brzozowie
- Małgorzata Hariasz - Kierownik MGOPS w Kolbuszowej
- Lucjan Łazarz-Kierownik MOPS w Przecławiu, który objął funkcję Przewodniczącego
  Zarządu.

Obecnie – na dzień 2 sierpnia 2013r., PFPS liczy już 45 członków.

Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu  w Rzeszowie, a każde spotkanie poświecone jest dyskusji  na tematy, które każdorazowo wybierają członkowie Forum.
Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują  najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych.

Dotychczasowe  spotkania poświęcone były następującym zagadnieniom :

·  jak rozmawiać z dziennikarzami w sytuacji kryzysowej

·  przemoc w rodzinie w aspekcie wybranych zagadnień prawnych

·  zamówienia publiczne w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej

·  Kpa w pomocy społecznej
·  prawo pracy
·  najczęstsze problemy w stosowaniu Kpa w instytucjach pomocy społecznej 
·  praktyczne funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych wg nowej ustawy 
·  kontrola zarządcza w ośrodkach pomocy społecznej
·  instrukcja kancelaryjna i j.w.a w jednostkach pomocy społecznej
 · dyscyplina finansów publicznych w jednostkach pomocy społecznej
 · ochrona danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej
 · prawo pracy w pomocy społecznej
 · założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Zapraszam Państwa do włączenia się do prac Forum.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji oraz zadeklarowanie kwartalnej składki, ustalonej przez Walne Zebranie Członków w kwocie 180 zł netto kwartalnie.




Koordynator Forum


Małgorzata Nieroda

malgorzata.nieroda@mistia.org.pl


17 862-69-64

Statut Forum
STATUT
PODKARPACKIEGO FORUM
POMOCY SPOŁECZNEJ
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej zwane dalej Forum jest jednostką edukacyjno-konsultacyjną działającą przy Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego (POST), który jest filią Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego (MISTiA) w Krakowie, będącego ośrodkiem regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL).
Pełna nazwa Forum brzmi: Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej przy Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego – filia MISTiA.
Adres Forum: ul. Piłsudskiego 31p.112  35-074 Rzeszów
§ 2
Forum nie posiada osobowości prawnej.
§ 3
Forum działa na obszarze województwa podkarpackiego.



§ 4
Forum może używać pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu
i z pełnym adresem siedziby oraz własnego logotypu.


ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 5
Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji.
§ 6
Forum realizuje cele w szczególności poprzez:
systematyczną działalność konsultacyjną i doradczą,
podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
3. dyskusje problemowe,
4. organizowanie branżowych seminariów i konferencji
5. wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych
   i  opiniowanie projektowanych rozwiązaniach legislacyjnych,
6. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
7. współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją rządową,
    organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą,
8. doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub zajmowanym stanowiskiem.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FORUM
§ 7
Członkami Forum są osoby zajmujące się zawodowo sprawami pomocy społecznej.
§ 8
1.Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie imiennej, deklaracji uczestnictwa w Forum, zaakceptowanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki zgłaszającej.
2.Warunkiem uczestnictwa w pracach Forum jest opłacanie kwartalnych,
ryczałtowych kosztów udziału w pracach Forum.
3. Dysponentem zgromadzonych środków jest MISTiA.

§ 9
Członek Forum ma prawo:
1.    uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Forum,
2.    korzystać z usług doradczych przeznaczonych dla członków Forum,
3.    korzystać z materiałów informacyjnych Forum,
4.    wybierać i być wybieranym do władz Forum,
5.    zgłaszać wnioski i opinie do organów Forum
§ 10
Do obowiązków członka Forum należy:
1.    aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum,
2.    przestrzeganie postanowień Statutu.
3.    terminowe opłacanie kosztów udziału w pracach Forum.
§ 11
Członkostwo ustaje w razie:
1. wystąpienia z Forum w formie pisemnego oświadczenia,
2. pisemnego poinformowania o odwołaniu z funkcji lub zajmowanego stanowiska,
3. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu.
2.    W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach członek Forum może być zastąpiony na spotkaniu Forum przez osobę spoza jego członków. Osoba ta musi mieć pisemne upoważnienie jednostki lub organizacji zgłaszającej.

§ 12
1.    W pracach Forum mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu Forum, inne osoby, niespełniające warunków określonych w § 7.
2.    W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach członek Forum może być zastąpiony na spotkaniu Forum przez osobę spoza jego członków. Osoba ta musi mieć pisemne upoważnienie jednostki lub organizacji zgłaszającej.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 13
Organami Forum są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd Forum.
§ 14
Walne Zebranie Członków Forum zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków.
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków. W razie braku kworum Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie - tego samego dnia
po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.uchwalanie głównych kierunków działalności Forum,
2.podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum,
3.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu,
4.powoływanie i odwoływanie Zarządu,
5.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6.uchwalanie zmian w statucie,
7.rozpatrywanie wniosków członków Forum.

§ 16
Zmiany w statucie Forum a w szczególności zapisy dotyczące celów i form działania nie mogą wykraczać poza cele wyznaczone w statucie FRDL i MISTiA.

§ 17
Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy od 3 do 7 osób.
Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Przewodniczącego oraz maksymalnie 2 wiceprzewodniczących.
Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu Członków.
Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub ustania członkostwa w Forum na zasadach określonych statutem, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18
Do kompetencji Zarządu należą:
1.    proponowanie tematów spotkań oraz innych form pracy Forum,
2.    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
3.    realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4.    reprezentowanie Forum na zewnątrz, w tym prezentowanie stanowisk wypracowanych przez członków Forum,
5.    powoływanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie
ich zadań,
6.    rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum,
7.    inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
§ 19
Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczy im Przewodniczący Zarządu Forum lub działający z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Statut Forum jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.


§ 21
Zakres i formy współpracy Forum z MISTiA określa odrębne Porozumienie podpisane pomiędzy dyrektorem MISTiA a Zarządem Forum.

§ 22
Rozwiązanie Forum następuje:
1.    w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków,
2.    braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 6 miesięcy,
3.    decyzją dyrektora MISTiA, w przypadku stwierdzenia działalności sprzecznej z zapisami niniejszego Statutu lub Porozumienia.
Deklaracja członkostwa

 
Wzór deklaracji można pobrać tutaj
 

































































































 

 

2338
Strona zmodyfikowana: 03/12/2013