Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
20 sierpnia, niedziela

Podkarpackie Forum Skarbników 

 

PODKARPACKIE FORUM SKARBNIKÓW

 

Aktualności

 

08.11.2013r.

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników, które odbędzie się 11 grudnia 2013 r. (środa) w godz. 10.00 – 13.00 w Sali nr 5 Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 1.

 

Naszym gościem będzie Pani Anna Górska – psycholog, doświadczony trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji interpersonalnej, profesjonalnej obsługi klienta, autoprezentacji.

 

Temat spotkania: „Savoir-vivre w samorządzie z elementami budowania pozytywnego wizerunku.

 

Ze względu na czas zbliżających się Świat Bożego Narodzenia spotkamy się przy wigilijnych potrawach, w atmosferze wzajemnych życzeń.

 

Wszystkich bardzo gorąco zapraszam, a tym członkom Forum, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, składam z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

 

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 9.12.2013r.

 

Z poważaniem,

 

Małgorzata Nieroda

 

Koordynator Podkarpackiego Forum Skarbników

 

                                                                                    

 

 

 

12 grudnia 2012r. w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie odbyło się Wigilijne spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników.

 

 

   

 

                                                    

Pierwsze wyjazdowe spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników

 

W dniach 6-7 września 2012 r. w Rytrze odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników.

Wzięły w nim udział 22 osoby. Tematem przewodnim spotkania był budżet zadaniowy. Omówione zostały zalety i wady prowadzenia budżetu gminy/miasta/powiatu w układzie zadaniowym, a także sposób jego wdrożenia. Wątpliwości związane z tematem pomagała rozwiązywać Pani Agnieszka Drożdżal- wieloletni skarbnik gminy, szkoleniowiec z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Przedstawiciele Zakładu Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. (sponsora części kosztów związanych z wyjazdem) zaprezentowali Zintegrowany System Informatyczny -narzędzie do prowadzenia budżetu zadaniowego.

 

                   spotkanie wyjazdowe 2012   spotkanie wyjazdowe 2012

 

                                              

 

Opis Forum

Podkarpackie Forum Skarbników przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego, do którego przystąpiło do tej pory 68 skarbników, rozpoczęło swoją działalność 28 października 2011 r

Na spotkaniu inauguracyjnym przyjęto Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Statut oraz wybrano Zarząd Forum.

Ustalono również, że spotkania PFS odbywać się będą raz w miesiącu – w drugi czwartek miesiąca, w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie.

Na każdym ze spotkań zaproszony gość- ekspert w danej dziedzinie- przedstawi wybrany przez członków temat dotyczący gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz w dyskusji pomoże wspólnie rozwiązać związane z nim problemy i wątpliwości.

Poprzez wsparcie eksperta oraz wspólną dyskusję i wymianę doświadczeń osiągany będzie cel działania Forum, czyli doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania skarbników gmin, miast  i powiatów.

Założeniem Forum jest również  organizowanie dwa razy w roku  sesji wyjazdowych, które oprócz walorów konsultacyjnych stwarzają okazję do integracji środowiska skarbników.

Udział  w Forum na pewno pozwoli poszerzyć wiedzę fachową, przedyskutować nurtujące   i trudne do rozwiązania problemy w gronie fachowców praktyków. W spotkaniach tych, z założenia, uczestniczą jako konsultanci specjaliści z zakresu finansów publicznych min. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Izby Skarbowej i innych instytucji sektora finansów publicznych.


Dotychczasowe tematy spotkań Forum to m.in.:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zamknięcie roku obrotowego w jednostkach samorządu terytorialnego

Inwentaryzacja roczna w jednostkach samorządu terytorialnego

Dyscyplina finansów publicznych z uwzględnieniem zmian ustawowych

Podatek od nieruchomości i egzekucja administracyjna

Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem MF z dn. 19.01.2012r.

Odpowiedzialność skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ewidencja majątku trwałego

Budżet zadaniowy

Zmiany w ustawie o finansach publicznych i WPF

   

08.03.2012r.

08.12.2012    08.12.2012

08.12.2011r.

 

 

Składka członkowska, upoważniająca do bezpłatnych spotkań z ekspertami ustalana jest przez Zarząd Forum; obecnie wynosi ona 180 zł netto na kwartał.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest zgłoszenie przystąpienia do Forum, na załączonej deklaracji. Deklaracje można  przesyłać faksem na nr: (17) 86 26 964 lub mailem na adres post@mistia.org.pl.

 

Elżbieta Markocka                                                            Małgorzata Nieroda                                                    

      Kierownik POST                                                                     Koordynator PFS  

                                                                                  

                                                                                 

STATUT

PODKARPACKIEGO   FORUM  SKARBNIKÓW

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Podkarpackie Forum Skarbników, zwane dalej Forum, jest jednostką edukacyjno-konsultacyjną działającą przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie, który jest filią Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
 2. Pełna nazwa Forum brzmi: Podkarpackie Forum Skarbników przy Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego.

§ 2

Forum nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

Forum działa na obszarze Podkarpacia.

§ 4

Forum może używać podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby oraz własnego logotypu.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5

Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania skarbników gmin i powiatów oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji.

§ 6

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:

 1. systematyczną działalność konsultacyjną i doradczą,
 2. podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
 3. dyskusje problemowe,
 4. wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych,
 5. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 6. współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą,
 7. doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub zajmowanym stanowiskiem.

Rozdział III
CZŁONKOWIE FORUM

§ 7

 1. Członkami Forum są skarbnicy gmin i powiatów z terenu Podkarpacia oraz skarbnik województwa podkarpackiego.
 2. Członkami Forum mogą być również skarbnicy związków oraz stowarzyszeń gmin i powiatów.

§ 8

 1. Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie imiennej deklaracji uczestnictwa w Forum, zaakceptowanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki lub organizacji zgłaszającej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w pracach Forum jest opłacanie kwartalnych, ryczałtowych kosztów udziału w pracach Forum.

§ 9

Członek ma prawo:

 1. uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Forum,
 2. korzystać z usług doradczych przeznaczonych dla członków Forum,
 3. korzystać z materiałów informacyjnych Forum,
 4. wybierać i być wybieranym do władz Forum,
 5. zgłaszać wnioski i opinie do organów Forum.

§ 10

Do obowiązków członka Forum należy:

 1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu,
 3. terminowe opłacanie kosztów udziału w pracach Forum.

§ 11

Członkostwo ustaje w razie:

 1. wystąpienia z Forum w formie pisemnego oświadczenia,
 2. odwołania z funkcji lub zajmowanego stanowiska,
 3. wykluczenie przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu.

§ 12

 1. W pracach Forum mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu Forum, inne osoby, niespełniające warunków określonych w § 7.
 2. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, członek Forum może być zastąpiony na spotkaniu Forum przez osobę spoza jego członków. Osoba ta musi mieć upoważnienie jednostki lub organizacji zgłaszającej.

Rozdział IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 13

Organami Forum są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Forum.

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W razie braku kworum Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie - tego samego dnia po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Forum,
 2. podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu,
 4. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. uchwalanie zmian w Statucie,
 7. rozpatrywanie wniosków członków Forum.

§ 16

 1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy od  3 do 5 osób.
 2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Prezesa oraz maksymalnie dwóch Wiceprezesów.
 3. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. W przypadku ustąpienia lub ustania członkostwa w Forum na zasadach określonych Statutem, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 6. Zarząd prezentuje stanowiska wypracowane przez członków Forum.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. proponowanie tematów spotkań oraz innych form pracy Forum,
 2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. reprezentowanie Forum na zewnątrz,
 5. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań,
 6. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum,
 7. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

 1. Statut jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 20

Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

§ 21

Zakres i formy współpracy Forum z FRDL MISTiA określa odrębne porozumienie zatwierdzone przez Zarząd Forum.

Rzeszów, ………………….2011 r.

 

 

Wzór deklaracij członkowskiej:

 


 


Podkarpackie Forum Skarbników  
    

przy Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

 

Deklaracja członkostwa

1. Imię i nazwisko     

 

2. Adres zamieszkania:

ulica        , kod   -       , miejscowość                

telefon            , e-mail      

3. Wykształcenie           , zawód      

4. Znajomość języków obcych      

5. Gmina/starostwo (pełna nazwa instytucji)      

6. Adres gminy/miasta/starostwa:

ulica      , kod   -   , miejscowość      

tel.      , fax      , e-mail      .

7. NIP      

8. Zajmowane stanowisko      

9. Inne funkcje pełnione w samorządzie      

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb statutowych Forum.

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Podkarpackiego Forum Skarbników.

 

        . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                            . . . . . . . . . . . . . . . .

                            Data                                                                                                                                                       podpis

Potwierdzam, że w/w jest upoważniony przez naszą Gminę/Starostwo do udziału w pracach Forum.

 

        . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                            . . . . . . . . . . . . . . . .

                            Data                                                                                                                                                         podpis

Wzór deklaracji można pobrać tutaj

 

 

 

 

2338
Strona zmodyfikowana: 03/12/2013