Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
20 sierpnia, niedziela

Ranking Gmin Małopolski 2014 

RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2014

Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2013 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

 

1. Dochody własne na 1 mieszkańca
          2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
            3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
            4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
            5. Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca
            6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców

7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych
            8. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
            9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców 
            10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców
            11. Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców
         

 

Ranking jest okazją do przyjrzenia się stanowi rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.  Intencją pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Sądzimy, że przeprowadzone analizy statystyczne mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

 

 

 

Prezentujemy dwadzieścia najlepszych ze 179 ocenianych gmin. Jednocześnie informujemy, że każda, nie tylko należąca do czołowej dwudziestki gmina, może wystąpić do FRDL MISTiA z wnioskiem o informację o miejscu, jakie zajęła w rankingu. W odpowiedzi na wniosek przedstawione zostaną również gminie dane szczegółowe na temat jej pozycji (i osiągniętych wartości) w ramach poszczególnych 11 wskaźników rankingowych (zob. §6 Regulaminu Rankingu Gmin Małopolski).

   

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wyniki Rankingu Gmin Małopolski

Regulamin Rankingu Gmin Małopolski

Załącznik Nr 1 do Rankingu: Metodologia

Załącznik Nr 2 do Rankingu: Wzór wniosku o udzielenie informacji

 


 

 

 

 

Partner:                                                               Patronat honorowy::                                                                     

 

                                                   

                                                                                 

 

 

RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2013

RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2012

 RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2011

   RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2010


 

 

 

 

 

 

 

 

Strona zmodyfikowana: 24/02/2016