Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
20 sierpnia, niedziela

Ranking Gmin Małopolski 2016 


RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2016


Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 

Zamysłem pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla Województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Sądzimy, że przeprowadzane analizy statystyczne mogą stać się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządowców i jednocześnie mając świadomość elastyczności i ograniczeń wszelakich rankingów, początkiem tego roku zaprosiliśmy przedstawicieli jst oraz ekspertów do rozmów na temat metodologii i wyników Rankingu Gmin. W odpowiedzi na postulaty pojawiające się w trakcie dyskusji, dokonaliśmy uzupełnienia i aktualizacji zestawu wskaźników, w oparciu o które tworzymy Ranking. 


Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje: 

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2013 r.)

4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca

5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności 

7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych

8. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych 

9. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat

10. Saldo migracji na 1000 ludności

11. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca

12. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

  

Dokumenty do pobrania: 

Wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2016

- Wyniki - grupowanie ze względu na liczbę ludności

Regulamin Rankingu Gmin Małopolski 2016

- Załącznik Nr 1 do Rankingu: Metodologia


Kontakt:

Joanna Dzilińska

Specjalistka ds. marketingu

tel. 12 633 82 85

e-mail: joanna.d@mistia.org.pl

             
 

 

 

Strona zmodyfikowana: 25/11/2016