Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
20 sierpnia, niedziela

Seminarium:  Sprawozdawczość z wydatków strukturalnych za 2013 r. 
Termin: 07/03/2014.Zajęcia odbędą się w godzinach: 10:00 - 15:00
 

adresaci:

kierownicy i pracownicy wydziałów finansowo-budżetowych jst oraz  jednostek podległych.

cel szkolenia:

przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania sprawozdawczości z wydatków strukturalnych za 2013 rok.

korzyści:

nabycie umiejętności poprawnego sporządzenia sprawozdania Rb-WSa za 2013 rok.

program:

● Przepisy prawne obowiązujące w zakresie wydatków strukturalnych

● Podstawowe pojęcia – definicja wydatku strukturalnego, wydatki majątkowe, remonty i wydatki bieżące a wydatki strukturalne, projekty współfinansowane  ze środków UE a wydatki strukturalne

● Klasyfikacja wydatków strukturalnych – obszary tematyczne i kody wydatków strukturalnych; zasady klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych

● Sposób obliczania i dokumentowania wydatków strukturalnych

● Przykłady wydatków strukturalnych

● Regulacje wewnętrzne w zakresie dokumentacji dotyczącej wydatków strukturalnych – jednolite zasady przygotowania i opisywania dokumentu źródłowego, plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

● Zasady ewidencjonowania wydatków strukturalnych – w ewidencji pozabilansowej, korekty

● Sprawozdanie budżetowe roczne jednostkowe i skonsolidowane Rb-W – zasady i terminy sporządzania sprawozdań Rb-WSa, powiązanie sprawozdania Rb-WSa z pozostałymi sprawozdaniami budżetowymi np. Rb-28S, korekty do sprawozdań, odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdania Rb-WSa

● Przykłady typów projektów według kodów i obszarów tematycznych klasyfikacji wydatków strukturalnych m.in. w oświacie, pomocy społecznej, instytucjach kultury

prowadzący:

zastępca Skarbnika Miasta Krakowa, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz audytora wewnętrznego.

cena

300 +VAT (23% lub zw.) 

data i miejsce:

7 marca 2014 r. — ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00-15.00

cena obejmuje:

materiały szkoleniowe i bufet w czasie przerwy.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

konto bankowe:

Bank BPH: 24 10 6 00076 0000 32 1 000 197 634

szkolenie zlecone:

dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 4070 +VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska

e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl


Minął termin przyjmowania zgłoszeń, prosimy o kontakt telefoniczny: Kraków 12 634-16-70, Rzeszów : 17 850 74 20
Termin składania zgloszeń:28/02/2014 23:59  Powrot do listy >>>